Informacje prawne

Disclaimer

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w sposób rażący istnieje wina zaniedbania.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodziłaby w życie tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i było to dla niego technicznie możliwe i uzasadnione w tym celu, aby zapobiec wykorzystywaniu treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści.

Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszelkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, których zawartość może być dostępny z zewnątrz.

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło przekierowanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela.

Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron.

Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ważność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.